Reklamacije - G Store & Repair doo

 

G Store & Repair doo se trudi da svojm kupcima omoguci sto jednostavniji nacin podnosenja reklamacije i s toga smo napravili nas RMA ticketing sistem.

Ulogujte se na Vas nalog OVDE popunite trazene podatke i to je sve sto je potrebno.

 

 

REKLAMACIJA I NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJE

Član 56

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjanjenje potrošača na odgovr prodavca. potrošač je dužan da se izjasni na odgovr prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju odbijanja garancije prodavac je dužan da:

    - pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije

    - potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Po Zakonu kupac ima pravo na povraćaj novca u tri slučaja:

  1. Ukoliko u roku od 14 dana od dana kupovine odustane od Internet kupovine, i to bez navođenja razloga i dodatnih troškova.
  2. Ukoliko mu se roba ne isporuci na vreme (pod uslovom da je blagovremeno obavestio prodavca da je isporuka na odredjeni dan zanjega znacajna)
  3. Nesaobraznost robe,to su situacije kada se dogodi da roba koju je kupac platio, izabrao ili mu je trgovac pokazao nije saobrazna ugovoru ni opisu, kao ni po svojstvima koja ima. Ukoliko se to dogodi u prvih šest meseci od kupovine, potrošač bira da li će menjati robu, tražiti umanjenje cene ili vraćanje novca.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom City Express doo sa kojom imamo ugovorni odnos.

G Store & Repair doo se trudi da svojm kupcima omoguci sto jednostavniji nacin podnosenja reklamacije i s toga smo napravili nas RMA ticketing sistem. Ulogujte se na Vas nalog OVDE popunite trazene podatke i to je sve sto je potrebno.

 U slučaju odustajanja od kupovine,kupac je u obavezi da popuni Obrazac za odustanak od Ugovora,koji možete preuzeti ovde.

REKLAMACIONA IZJAVA PREUZMI